wtorek, sierpień 16, 2022

Zmiana formy prawnej NZOZ ,,Medicus''

 

Uprzejmie informujemy, że na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS z dnia 30 maja 2017 r. dokonane zostało przekształcenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medicus" Tadeusz Kozubski Spółka Jawna z siedzibą w Gostyninie (dalej NZOZ MEDICUS Sp.j.) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod firmą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medicus" Gostynin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej NZOZ „Medicus" Gostynin Sp. z.o.o.)

Zgodnie z art.553 § 1 w zw. z art.582 Kodeksu spółek handlowych, NZOZ „Medicus" Gostynin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przysługują wszystkie prawa i obowiązki NZOZ MEDICUS Sp.j., w tym również prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez MEDICUS Sp.j. z jej kontrahentami.

NZOZ ,,Medicus" Gostynin Sp. z.o.o. pozostaje także podmiotem zezwoleń oraz koncesji które zostały przyznane NZOZ MEDICUS Sp.j. przed jej przekształceniem, a wspólnicy NZOZ MEDICUS Sp.j. są nadal wspólnikami NZOZ „Medicus" Gostynin Sp. z.o.o.

Podkreślenia wymaga fakt, że przekształcenie NZOZ MEDICUS Sp.j. w. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością skutkuje jedynie zmianą formy prawnej w jakiej działała dotychczas NZOZ MEDICUS Sp.j. (ze spółki jawnej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością).

W związku z powyższym informujemy, że z dniem 30.05.2017 (dzień przekształcenia) wszelkie oferty i zamówienia składane powinny być na rzecz NZOZ „Medicus" Gostynin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 35, 09-500 Gostynin. Podkreślenia wymaga również fakt, że niezmieniony pozostaje numer rachunku bankowego przekształcanej spółki.

Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, iż wszelkie dotychczasowe zobowiązania powstałe w trakcie naszej współpracy zostaną wykonane przez NZOZ „Medicus" Gostynin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ponieważ spółka NZOZ „Medicus" Gostynin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pozostaje podmiotem praw i obowiązków wynikających z umów zawartych przez NZOZ MEDICUS Sp.j.

Realizacja świadczeń wynikających z umów, których stroną był NZOZ MEDICUS Sp.j. również powinna nastąpić na rzecz NZOZ „Medicus" Gostynin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dlatego też prosimy o uwzględnienie tej zmiany w posiadanych przez Państwo bazach danych.